คือการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้าน ด้วยการนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาส่งเสริมวงการสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล และยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย

บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ขอรับรองว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้ผ่านการควบคุมมาตรฐาน และผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัย และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุด