ร่วมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่รพ.สามพราน (ไร่ขิง)

ร่วมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่รพ.สามพราน (ไร่ขิง)

ทางบริษัท สมุนไพรวังพรม ได้ร่วมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่รพ.สามพราน (ไร่ขิง)
โดยมีอุปกรณืต่างๆท่จำเป็น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 207,000 บาท ดังต่อไปนี้

1.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมอุปกรณ์
   - รถเข็นสำหรับวางเครื่องพร้อมเก้าอี้
   - กระดาษพิมพ์ผลจำนวน 50 ม้วน
2.ชุด PAPR ย่อมาจาก Power Air Purifying Respiratory จำนวน 4 ชุด
3.ชุด PPE ย่อมากจาก Personal Protective Equipment จำนวน 20 ชุด
4.หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เสียสละ แรงกายแรงใจในการต่อสู้กับวิกฤตมา ณ ที่นี้ แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน