ดำเนินการแก้ไขความเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

ดำเนินการแก้ไขความเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

                               วันที่ 13 เมษายน 2563

เรื่อง ดำเนินการแก้ไขความเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

เรียน นายกสภาการแพทย์แผนไทย

    บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเผยแพร่มิวสิควีดีโอ “เจ็บตรงนี้ (กดให้น้องแหน่)”
ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จึงขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำข้อท้วงติง
ต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความผิดผลาดเช่นนี้อีกในอนาคต

    ภายหลังเกิดประเด็นการคัดค้านมิวสิควีดีโอดังกล่าว สมุนไพรวังพรม จำกัด  เร่งดำเนินการยุติการเผยแพร่  ตั้งแต่วันที่
6 เมษายน 2563 และถอดมิวสิควิดีโอดังกล่าวออกจากช่องทางเผยแพร่ต้นฉบับทุกช่องทาง ทั้งสื่อโซเชียลมีเดียของสมุนไพรวังพรม
และช่องไหทองคำ เรคคอร์ด บนยูทูป (YouTube) และมิได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นใดอีก อย่างไรก็ตามเมื่อทำการตรวจสอบในยูทูป
อาจยังคงพบเห็นบางช่องนำมิวสิกวีดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่ เจ้าของสิทธ์ได้แจ้งรายงาน  (Report)  ไปยังยูทูป  เพื่อให้ดำเนินการ
ลบคลิปออกจากระบบทันที และติดต่อขอให้ช่องต่างๆเหล่านี้ ลบมิวสิกวีดีโอออกและงดเผยแพร่

    บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ยืนยันเจตนารมย์ส่งเสริมภูมิปัญญาและวิชาชีพการนวดแผนไทย พร้อมให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนสภาการแพทย์แผนไทย  หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ  เพื่อดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์  อนุรักษ์และยกระดับวิชาชีพ
“นวดไทย” ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯขอขอบคุณสภาการแพทย์แผนไทยที่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้

                                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูง

                                               ขอแสดงความนับถือ

                                               (นายกณพ สุทธะพินทุ)

                             กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด