น้อมรับคำคัดค้านและขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

น้อมรับคำคัดค้านและขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ตามที่สมาพันธ์แพทย์แผนไทยได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน Music video เจ็บตรงนี้ (กดให้น้องแหน่) ทางหน้าเว็บไซต์สมาพันธ์
ในวันที่ 10 เมษายน 2563 การคัดค้านของสมาพันธ์แพทย์แผนไทยและภาคีเครือข่าย ฯ และพร้อมนำข้อท้วงติงต่างๆไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย โดยจะเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีกในอนาคต

    ภายหลังเกิดประเด็นเกี่ยวมิวสิควีดีโอดังกล่าว บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ส่งตัวแทนเข้าพบสภาการแพทย์แผนไทย
เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อน้อมรับคำตักเตือนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมชี้แจงและขออภัยในความผิดพลาดสิ่งที่
เกิดขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้

1. บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาการนวดไทย พร้อมสนับสนุนหน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์และยกระดับวิชาชีพ “นวดไทย” ซึ่งได้รับการยกย่องและประกาศจารึกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2562

2. บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด  ได้เร่งได้ดำเนินการยุติการเผยแพร่  ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563  และถอดมิวสิควิดีโอออกจาก
ช่องทางเผยแพร่ต้นฉบับทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของสมุนไพรวังพรมทุกช่องทาง และ ช่องไหทองคำ เรคคอร์ดบนยูทูป (YouTube)
และมิได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นใด  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการตรวจสอบในยูทูปในภายหลัง  ยังคงพบเห็นบางช่องนำมิวสิกวีดีโอ
ดังกล่าวไปเผยแพร่โดยมิได้รับความเห็นชอบบริษัทฯ จึงขอให้ช่องต่างๆเหล่านี้ลบมิวสิกวีดีโอออกจากช่องและงดเผยแพร่  พร้อมทั้ง
ดำเนินการแจ้งรายงาน (Report) ไปยังยูทูป เพื่อให้ดำเนินการลบคลิปออกจากระบบทันที

    ทั้งนี้ บริษัทฯขอขอบคุณสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สภาการแพทย์แผนไทย สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
องค์กรปกป้องและส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย เพจทุกๆเพจที่ท้วงติงมา รวมทั้งองค์กรต่างๆ หมอนวดไทยทั้งในและต่างประเทศที่ได้
แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้

                            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูง

                                 ขอแสดงความนับถือ

                               (นายกณพ สุทธะพินทุ)
              กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด