ข่าวสาร

บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน

#สมุนไพรวังพรม #มาตรฐานแรงงานไทย #มรท