ข่าวสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบกล่องและฉลากยาหม่องสูตรไพล

จากการที่ยาหม่องสูตรไพล ของบริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนั้น

มีผลทำให้บริษัทฯต้องเปลี่ยนแปลงแบบกล่องและฉลากเพื่อให้สอดรับกับทะเบียนยาที่ออกมาใหม่ บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดที่ได้มีการปรับเปลี่ยน