ข่าวสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบกล่องและฉลากยาหม่องสูตรเสลดพังพอน

จากการที่ยาหม่องสูตรเสลดพังพอนของบริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนั้น    มีผลทำให้บริษัทฯต้องเปลี่ยนแปลงแบบกล่องและฉลากเพื่อให้สอดรับกับ ทะเบียนยาที่ออกมาใหม่ บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดที่ได้มีการปรับเปลี่ยน