ข่าวสาร

งานประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการ ปี 2560 ชมรมเภสัชกร จ.ชลบุรี

ขอบพระคุณสมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีทุกๆท่านที่ให้เกียรติแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ